Cursussen » Algemene Voorwaarden

Cursussen

Algemene voorwaarden geldig vanaf 14 mei 2018

Met ingang van deze datum komen alle voorgaande voorwaarden te vervallen.

INSCHRIJVING
– Alle cursussen staan voor iedereen open, tenzij expliciet vermeld wordt dat dit anders is;
– Inschrijving is verplicht en alleen schriftelijk mogelijk door invulling en ondertekening van het daarvoor bestemde formulier of digitaal via de website;
– Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld;
– De inschrijving geldt voor de gehele cursusperiode;
– De cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname. U ontvangt minimaal 1 week voor aanvang bericht als de cursus niet doorgaat;
– Inschrijving is niet mogelijk zolang niet voldaan is aan de verplichting tot het betalen van het verschuldigde cursusgeld in voorgaande jaren;
– Door ondertekening van het aanmeldingsformulier of de digitale aanmelding verklaart de (ouder of betalingsplichtige van de) cursist kennis te hebben genomen van de bepalingen van de algemene voorwaarden en het privacy statement van Cultuurkust en verklaart zich daarmee akkoord.

PLAATSING
– Iedereen die geplaatst kan worden ontvangt een bevestiging van plaatsing;
– Volgers van een proefles worden geplaatst na definitieve inschrijving
– Na bevestiging van plaatsing is de inschrijving definitief en verplicht u zich tot betaling van de cursusprijs;
– Iedereen die niet geplaatst kan worden, krijgt hiervan bericht en wordt op de wachtlijst geplaatst. Plaatsing kan alsnog plaatsvinden als er opnieuw ruimte ontstaat;
– Tussentijds instromen is in overleg mogelijk. Het cursusgeld wordt naar rato verrekend.

ANNULERING/TUSSENTIJDSE BEËINDIGING
– Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven aan de cursusadministratie;
– Bij annulering, om welke reden dan ook, wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht;
– Bij annulering binnen twee weken vóór de besproken cursus/lessen serie vervalt 50% van het deelnemersgeld (tot een max. van € 180,-) aan de stichting Cultuurkust wegens gemaakte kosten;
– Voor onze kinder- en jongerencursussen tot 21 jaar bestaat de spijtoptantenregeling. Bij tussentijdse uitschrijving binnen de eerste vier les- of cursusweken worden de gevolgde lessen in rekening gebracht. Dit verzoek dient schriftelijk aan de cursusadministratie te worden doorgegeven;
– Voor HaFaBra-muzieklessen geldt een opzegtermijn van 1 maand; ingaande de datum schriftelijk verzoek;
– Het recht om bij Cultuurkust lessen te blijven volgen kan door de directeur worden opgeschort indien en zolang niet voldaan is aan de verplichting tot het betalen van het verschuldigde cursusgeld;
– Na aanvang van de cursus heeft u in principe geen recht op restitutie van het cursusgeld.

U kunt in bepaalde gevallen een verzoek tot restitutie van cursusgeld indienen. Toekenning wordt beslist door directie en/of bestuur.
– Voor de gevallen onder a., b. en c. geldt een opzegtermijn van een maand;
– Restitutie van lesgeld wordt verleend op schriftelijk verzoek in geval van:
a. ziekte of zwangerschap, waardoor de cursist de cursus minstens zes aaneengesloten lesweken niet heeft kunnen bezoeken
b. verhuizing van de cursist naar elders (buiten een straal van 25 km van de cursuslocatie)
c. overige bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de directeur
d. het overlijden van de leerling of cursist.

TARIEVEN
– Voor het volgen van cursussen wordt aan de lesgeldplichtige cursusgeld in rekening gebracht;
– De tarieven van de cursussen worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld;
– Lesgeldplichtig is:
a. voor de cursist tot 18 jaar, degene die de ouderlijke macht uitoefent
b. voor de cursist, staande onder voogdij, degene die de voogdij uitoefent
c. de cursist zelf in alle overige gevallen;
– Bepalend voor de leeftijd van de cursist is de leeftijd op 1 september van het beginnend cursusjaar; voor cursisten die gedurende het cursusseizoen inschrijven geldt de leeftijd op het moment van inschrijving.

KORTINGEN
– Cultuurkust biedt een kortingsmogelijkheid van 10% voor houders van een CJP pas of voor ouderen vanaf 65 onder opgave van het pasnummer of ID/paspoortnummer bij inschrijving;
– Gezinskorting en cursuskorting wordt toegepast indien meerdere leden uit hetzelfde gezin in dezelfde periode een cursus volgen van minimaal 12 lessen. Vanaf het 2e gezinslid of de tweede jaarcursus in hetzelfde seizoen wordt 10% korting gegeven op het lesgeld.

U kunt slechts gebruik maken van één kortingsregeling, u dient dit duidelijk bij de inschrijving aan te geven. De korting kan nooit meer bedragen dan 10% per persoon.

MATERIAALKOSTEN
In het cursusgeld is een bedrag opgenomen voor het gebruik van basisvoorzieningen. In de cursusprijzen zijn echter niet inbegrepen het gebruik van aquarel- en olieverf, speciale papiersoorten, evenals materialen voor edelsmeden, grafiek, fotografie, beeldhouwen, boetseren en keramiek. De benodigde materialen zijn veelal bij ons verkrijgbaar. In de eerste les kunt u een materiaalkaart kopen bij de docent. Aan het eind van de cursus wordt het verbruikte materiaal verrekend.

BETALING LES- EN CURSUSGELD
– Het verschuldigde cursusgeld wordt door middel van een gedagtekende, gespecificeerde nota in rekening gebracht;
– Betaling kan in meerdere termijnen door middel van automatische incasso binnen de op de factuur gesteld vervaldata;
– Of in één termijn door middel van overschrijving of automatische incasso binnen de op de factuur gesteld vervaldatum.

VERZUIM EN UITVAL VAN LESSEN
– Bij uitval van lessen bij afwezigheid van de docent worden de lessen op een later tijdstip ingehaald, dit afhankelijk van de duur van de cursus en mogelijkheden in het gebouw. De cursus loopt in de meeste gevallen langer door;
– Bij een te verwachten langdurige uitval van lessen door ziekte of andere omstandigheden, worden de lessen indien mogelijk, door een vervangend docent waargenomen tot het moment waarop de vaste docent de lessen weer kan overnemen;
– Indien een cursus voortijdig onderbroken wordt en de vervallen lessen niet binnen redelijke termijn kunnen worden gegeven, dan ontvangt u restitutie over de lessen die niet zijn uitgevoerd;
– De deelnemer wordt verzocht om zich, bij verhindering of ziekte, af te melden (of te laten afmelden) via e-mail administratie@cultuurkust.nl of telefonisch 0341 721 021.

PRIVACY STATEMENT / AVG VOORWAARDEN
– Op het vergaren en documenteren van cursistgegevens is de privacywetgeving (AVG) van toepassing;
– De cursistgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers die de gegevens functioneel nodig hebben;
– Cultuurkust kan en mag geen cursistgegevens uitwisselen met externe partijen;
– Cultuurkust gebruikt cursistgegevens alleen voor berichtgeving rondom de inschrijving en lessen en voor direct gerelateerde activiteiten. Tenzij de cursist heeft aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van Cultuurkust;
– Cursistgegevens worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals cursistenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften;
– Cultuurkust laat regelmatig reportages maken van cursussen, lessen en voorstellingen. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden van Cultuurkust. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal.
– Indien de gefotografeerde onder de 18 jaar is of indien de foto binnen het portretrecht valt vraagt Cultuurkust explicit toestemming voor het gebruik bij publicitaire doeleinden;
- Cursisten die niet gefotografeerd en/of gefilmd willen worden, kunnen dit ter plekke kenbaar maken bij de fotograaf/filmer. Ook behoud de gefotografeerde altijd het recht bezwaar aan te tekenen en te verzoeken foto en filmmateriaal te verwijderen.
– Het volledige privacy statement van Cultuurkust is na  te lezen op: www.cultuurkust.nl/privacystatement.

SLOTBEPALINGEN
– Voor zover niet anders is bepaald is de directeur van Cultuurkust belast met de uitvoering van bovenstaande regeling; indien zich bij de uitvoering van de regeling geschillen voordoen, die niet op directieniveau tot een oplossing komen, dan kan de cursist zich wenden tot het bestuur;
– Cultuurkust aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten die de cursisten maken door letsel, ongeval, diefstal of vernielingen tijdens de cursussen. Uitzondering vormen die gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid van Cultuurkust wordt vastgesteld;
– Directie en bestuur behouden zich het recht voor af te wijken van de in het programma verstrekte informatie, zoals gegevens over docenten, aanvangstijden en prijzen.