Cursussen » Annuleringsvoorwaarden

Cursussen

Annuleringsvoorwaarden

ANNULERING/TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

– Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven aan de cursusadministratie.
– Bij annulering, om welke reden dan ook, wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.
– Bij annulering binnen twee weken vóór de besproken cursus/lessen serie vervalt 50% van het deelnemersgeld (tot een max. van € 180,-) aan de stichting Cultuurkust wegens gemaakte kosten.
– Voor onze kinder- en jongerencursussen tot 21 jaar bestaat de spijtoptantenregeling. Bij tussentijdse uitschrijving binnen de eerste vier les- of cursusweken worden de gevolgde lessen in rekening gebracht. Dit verzoek dient schriftelijk aan de cursusadministratie te worden doorgegeven;
– Voor HaFaBra-muzieklessen geldt een opzegtermijn van 1 maand; ingaande de datum schriftelijk verzoek.
– Het recht om bij Cultuurkust lessen te blijven volgen kan door de directeur worden opgeschort indien en zolang niet voldaan is aan de verplichting tot het betalen van het verschuldigde cursusgeld.
– Na aanvang van de cursus heeft u in principe geen recht op restitutie van het cursusgeld;

U kunt in bepaalde gevallen een verzoek tot restitutie van cursusgeld indienen. Toekenning wordt beslist door directie en/of bestuur.
– Voor de gevallen onder a., b. en c. geldt een opzegtermijn van een maand;
– Restitutie van lesgeld wordt verleend op schriftelijk verzoek in geval van:
a. ziekte of zwangerschap, waardoor de cursist de cursus minstens zes aaneengesloten lesweken niet heeft kunnen bezoeken
b. verhuizing van de cursist naar elders (buiten een straal van 25 km van de cursuslocatie)
c. overige bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de directeur
d. het overlijden van de leerling of cursist;

Lees hier de gehele algemene voorwaarden