Op school » Klachten

Op school

Klachtenprocedure

Klachten voorkomen

Cultuurkust staat voor kwaliteit. Wij nemen de wensen van scholen en andere klanten als uitgangspunt en maken realistische en duidelijke afspraken zodat iedereen weet wat van Cultuurkust verwacht kan worden.

Dienstverlening

Cultuurkust bedient jaarlijks ruim 85 scholen. Wij stellen daarbij alles in het werk om de les, workshop, het museumbezoek, de voorstelling of andere activiteit zo goed en prettig mogelijk te laten verlopen. Het kan voorkomen dat je desondanks niet tevreden bent over onze dienstverlening. Aarzel dan niet en laat ons je verbeterpunten weten.

Stuur je klacht naar planning@cultuurkust.nl. We proberen zo spoedig mogelijk een adequate oplossing te zoeken. Klachten worden ten alle tijden vertrouwelijk behandeld.

  • Vermeld bij je klacht om welke afdeling en/of persoon het gaat en wat de klacht inhoudt.
  • Je klacht wordt binnen 7 werkdagen inhoudelijk behandeld. Lukt het niet om je klacht binnen 7 werkdagen te behandelen, dan ontvang je tussentijds een schriftelijke melding hiervan.
  • Cultuurkust bundelt en analyseert de binnengekomen klachten ten behoeve van de verbetering van haar dienstverlening.

Ongewenst gedrag

Cultuurkust staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen: cursisten, medewerkers, vrijwilligers, ZZP-ers, scholen en bezoekers. In zo’n werkklimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Mocht zich één van deze gedragingen in iemands beleving toch voordoen, dan kan contact worden opgenomen met de externe vertrouwenspersoon. Integriteit staat voorop en vertrouwelijkheid is vanzelfsprekend. 

Vertrouwenspersoon

Cultuurkust heeft via ArboNed een extern vertrouwenspersoon aangesteld. Deze is er voor de medewerkers, vrijwilligers, ZZP-ers, onderwijsklanten en cursisten van Cultuurkust. Indien je je in een situatie bevindt waarbij inschakeling van een vertrouwenspersoon wenselijk is, dan kun je contact opnemen met:
Geerke Hopman – van Voorthuijsen, 06-13010038, geerke.hopman@arboned.nl
of de Landelijke Meldlijn Klachtenregistratie 0800 – 0204204. Deze is 7 dagen per week / 24 uur per dag bereikbaar. Naast professionele opvang door goed opgeleide vertrouwenspersonen, is er een uit experts bestaande klachtencommissie.

Omgangsregels

In de CAO-KE in artikel 7.5 is bepaald dat de werkgever moet zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving. Ook is in de CAO een klachtenprocedure opgenomen. Hieruit voortvloeiend zijn, vertaald naar de situatie bij Cultuurkust, de volgende omgangsregels opgesteld die specifiek van toepassing zijn op het werk in deze sector.

Deze omgangsregels gelden voor het management, personeel, docenten, vrijwilligers, huurders, (ouders/voogden/verzorgers van) en cursisten van centra voor de kunsten. 

  1. Iemand die op één of andere wijze deel uitmaakt van Cultuurkust (als medewerker, cursist, ouder, vrijwilliger, huurder enz.) maakt geen misbruik van zijn of haar macht in de vorm van artistiekpedagogisch, fysiek, psychisch, kennis of getalsmatig overwicht, of van het “voor wat hoort wat principe”.
  2. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen personeel of huurders en minderjarige cursisten zijn niet geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
  3. Men discrimineert een ander niet.
  4. Men raakt elkaar aan als deze aanraking functioneel is in het kader van de kunsteducatie. Functionele aanrakingen zoals houdings- en ademhalingscorrecties, bij gebruik van instrumenten, gereedschappen e.d. worden voorafgegaan door de aankondiging van de aanraking met uitleg over het “waarom”. 
  5. Men treedt niet verder binnen de persoonlijke levenssfeer van een ander dan functioneel, op basis van het gezamenlijk gestelde doel vanuit het perspectief van kunsteducatie.
  6. Men gaat respectvol met elkaar om.
  7. Men houdt zich aan deze gedragsregels en ziet erop toe dat deze ook door anderen worden nageleefd.